Regulamin Młodzieżowego rejsu stażowego

Strona główna › Regulamin Młodzieżowego rejsu stażowego


REGULAMIN UCZESTNIKA Młodzieżowego rejsu stażowego na Bałtyku

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Młodzieżowego rejsu organizowanego przez Forsail.
 2. Uczestnik rejsu ma prawo do:
  2.1. udziału w czynnościach pokładowych
  2.2. zwracania się ze wszystkimi problemami do kapitana
  2.3. przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku,
  2.4. rozwijania swoich umiejętności
 3. Uczestnik rejsu ma obowiązek:
  3.1. przybyć punktualnie na miejsce zaokrętowania na jacht
  3.2. przestrzegać regulaminu uczestnika oraz bezwzględnie stosować się do poleceń kapitana
  3.3. aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach pokładowych
  3.4. dbać o czystość, porządek wokół siebie oraz szanować sprzęt powierzony w czasie rejsu
  3.5. szanować zasady współżycia społecznego, być uczynnym, pomocnym i uprzejmie odnosić się do
  kolegów, kapitana i innych osób
  3.6. przestrzegać zasad higieny osobistej
  3.7. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
  3.8. podczas przebywania na wodzie zawsze być ubranym w poprawnie założoną kamizelkę ratunkową oraz bezwzględnie słuchać i wykonywać polecenia kapitana.
  3.9. niezwłocznie informować kapitana o każdej chorobie, urazie, złym samopoczuciu, skaleczeniu lub bólu.
  3.10. być wyposażonym w zalecane obuwie sportowe i odzież stosowną do pogody
  3.11. zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości np. legitymację szkolną
 4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  4.1. przebywania w wodzie i na wodzie bez wiedzy i opieki kapitana,
  4.2. opuszczania jachtu i wyznaczonego terenu bez wiedzy i zgody kapitana,
  4.3. posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających
  4.4. posiadania i palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów i innych używek
  4.5. używania przekleństw i wyrazów wulgarnych
 5. Odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas trwania rejsu ponoszą jego rodzice/opiekunowie.
 6. Organizator nie zaleca zabierania sprzętów elektronicznych (komputerów, tabletów, konsol do gier i innych cennych przedmiotów) i nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przedmioty należące do uczestników. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników rejsu.
 7. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Uczestnika, na wniosek kapitana, zostaną
  powiadomieni rodzice lub opiekunowie Uczestnika, a organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy załogi i wydalenie z rejsu. W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany odebrać Uczestnika w ciągu 12 h na swój koszt i nie przysługuje mu zwrot kosztów za pozostałą część niewykorzystanego udziału Uczestnika w rejsie.
 8. Uczestnika z obozu mogą odebrać rodzice i prawni opiekunowie. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę Organizator wymaga pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna, przekazanej osobiście kapitanowi lub doręczonej osobiście do biura Forsail ul. Ciołka 13 lok.111 w Warszawie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć oraz trasy rejsu w uzasadnionych przypadkach jak np. niekorzystne warunki pogodowe.
 10. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu obozu żeglarskiego.

Informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach