Żeglarz jachtowy na Jeziorze Zegrzyńskim

Strona główna › Żeglarz jachtowy na Jeziorze Zegrzyńskim

Szkolenie praktyczne na żeglarza jachtowego

Zapraszamy na 8-dniowy kurs praktyczny na żeglarza jachtowego odbywający się na Jeziorze Zegrzyńskim. Kurs przeznaczony jest dla młodzieży od 14 lat oraz osób dorosłych, które odbyły już kurs teoretyczny. Dysponujemy kadrą doświadczonych instruktorów, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę.

Zapewniamy

 • Najwyższy poziom szkolenia żeglarskiego
 • Realizację pełnego programu szkolenia na st. żeglarza jachtowego
 • Możliwość uzyskania patentu sternika motorowodnego
 • Bezpieczeństwo uczestników
 • Bezpieczne jachty
 • Rozwój cech charakteru: zaradność, pewność siebie, współpraca w grupie
 • Atrakcyjne zniżki na czartery i rejsy dla uczestników

TERMINY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KURS I:
25-26.05.2024
31.05.2024
1-2.06.2024
8-9.06.2024
15.06.2024
16.06.2024 – egzamin

TERMINY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KURS II:
16-19.07.2024
22-25.07.2024
26.07.2024 – egzamin

CENA KURSU: 1.695 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • szkolenie na jachtach kabinowych z silnikiem zaburtowym oraz otwartopokładowych (typu Sigma lub Omega)
 • szkolenie instruktora z uprawnieniami
 • dostęp do wykładów teoretycznych w wersji online
 • dostęp do testów próbnych zawierających pytania egzaminacyjne w formie online
 • ubezpieczenie NNW

CENA KURSU NIE ZAWIERA:

 • transportu do ośrodka. Dojazd we własnym zakresie, możliwy również koleją SKM nr S4 do stacji Zegrze Południowe.
 • wyżywienia (we własnym zakresie)
 • opłaty za egzamin (dla uczniów i studentów do 26 roku życia – 125 zł, dla dorosłych – 250 zł)
 • opłaty za wydanie patent PZŻ (dzieci i młodzież – 25 zł, dorośli – 50 zł) – płatne w PZŻ

WIEK UCZESTNIKÓW KURSU

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na żeglarza jachtowego jest ukończenie 14 lat w dniu egzaminu. Zatem data urodzenia uczestnika to nie później niż:
Kurs 1: 16.06.2010 (egzamin w dniu 16.06.2024)
Kurs2: 26.07.2010 (egzamin w dniu 26.07.2024)
Górnej granicy wieku nie ma.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe.

Wymagania dla przystępujących do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego

 • ukończony 14 rok życia w dniu egzaminu (data urodzenia uczestnika to nie później niż 5.05.2010),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu gotówką przed egzaminem),

Program szkolenia na patent żeglarza jachtowego opiera się na wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego i Ministerstwa Sportu.

Koszt egzaminu na żeglarza jachtowego

Uczniowie i studenci do 26 roku życia: 125 zł, dorośli: 250 zł.
Płatne przed egzaminem gotówką.

Koszt patentu żeglarza jachtowego

Opłaty za patent PZŻ: dzieci i młodzież: 25 zł, dorośli: 50 zł.
Płatność online na stronie PZŻ.
W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego po egzaminie należy wygenerować wniosek na stronie PZŻ – https://patenty.pya.org.pl

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Przepisy

1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: – wybrane definicje, – zasady ruchu żeglugowego, – sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków, – sygnały wzywania pomocy, – znaki żeglugowe, – uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych, – dokumenty jachtu żaglowego, System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie – ogólne przepisy bezpieczeństwa, – wypadki i awarie – zasady postępowania, – przepisy lokalne.

1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.

1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.

1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.

2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.

2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.

2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.

2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania

3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.

3.2. Kursy jachtu względem wiatru.

3.3. Działanie steru i miecza. 3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..

3.5. Stateczność jachtu.

3.6. Praca żagli.

3.7. Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

4.1. Manewry pod żaglami.

4.2. Manewry na silniku.

4.3. Cumowanie i kotwiczenie.

4.4. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.

4.5. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.

4.6. Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.

4.7. Żegluga na rzece.

5. Locja

5.1. Śródlądowy szlak żeglugowy: – informacje o korycie rzeki, – oznakowanie szlaku żeglugowego, – elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz, – informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.

5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo

6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: – osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, – inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, – przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – zasady zachowania się po wywrotce jachtu, – zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, – podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie, – zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, – ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego, – sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia

7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.

7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.

7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.

7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.

7.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania: – użytkowanie środków ratunkowych, – poruszanie się po jachcie, – obsługa żagli, – obsługa szotów, – refowanie żagli, – obsługa miecza, – obsługa urządzenia sterowego, – obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego, – obsługa cum, praca cumami, – obsługa odbijaczy, – umiejętność pagajowania, – użytkowanie bosaka i pychu, – umiejętność balastowania, – obsługa kotwicy, – obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej, – taklowanie jachtu, klar jachtu, – przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, – przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – poprawny dobór ożaglowania, – regulacja powierzchni ożaglowania, – trzymanie kursu, – regulacja prędkości pod żaglami i na silniku, – nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny), – hamowanie przy pomocy kotwicy, – cumowanie jachtu, – obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami, – kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu. System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

2.1. Manewry pod żaglami: – zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie), – zacieśniona cyrkulacja, – zwrot przez sztag, – zwrot przez rufę, – stawanie w dryf, – alarm „człowiek za burtą”, – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża,

2.2. Manewry na silniku: – zmiana kursu, – zacieśniona cyrkulacja, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża, – alarm „człowiek za burtą” – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – holowanie pojedynczego jachtu. 3. Prace bosmańskie: – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta, – podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

NORMY I ZALECENIA

1. Szkolenie praktyczne pod żaglami i na silniku powinno odbywać się na śródlądowym jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik. Zaleca się, aby długość kadłuba jachtu była w zakresie od 6 do 8 m. Dopuszcza się wykorzystanie dodatkowo w szkoleniu pod żaglami otwarto pokładowy jacht mieczowy typu slup.

2. Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego, ustala się, że łączny czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie może być krótszy niż 15 godzin.

3. Podczas szkolenia praktycznego wszystkie osoby mają mieć założone kamizelki ratunkowe zgodne z obowiązującymi normami.

4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się przy sile wiatru 1-4°B. Szkolenie przy sile wiatru 5°B powinno zawiera ć tylko elementy nauki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

5. Nabrzeże lub pomost wykorzystywany do szkolenia praktycznego powinien być o długości co najmniej 10 m, wyposażony w poprawne urządzenia cumownicze. Głębokość wody przy pomoście powinna pozwalać bez zakłóceń wykonywać szkoleniowe manewry. Nabrzeże lub pomost powinien spełniać wszystkie warunki bezpiecznego przebywania na nim osób odbywających szkolenie.

6. Akwen szkoleniowy powinien pozwalać bez zakłóceń prowadzić szkolenie praktyczne oraz prowadzenie pełnej obserwacji szkolenia. Na akwenie szkoleniowym powinna być umieszczona co najmniej jedna boja manewrowa.

7. Podczas szkolenia powinna być przygotowana do natychmiastowego użycia motorówka ratownicza.

8. Podczas szkolenia praktycznego powinna być prowadzona ciągła obserwacja akwenu szkoleniowego.

Twister 26 (lub podobny) – jacht kabinowy
Długość: 8 m
Szerokość: 2,7 m
Zanurzenie: 0,35 m / 1,50 m
Powierzchnia żagli: 31 m2

SIGMA 600 – jacht otwartopokładowy
Długość: 6 m
Szerokość: 2,5 m
Zanurzenie: 25 cm / 1,30 m
Powierzchnia żagli: 15 m2

Omega – jacht otwartopokładowy
Długość: 6,2 m
Szerokość: 1,8 m
Zanurzenie: 16 cm / 96 cm
Powierzchnia żagli: 15 m2

Szkolenie praktyczne na żeglarza jachtowego odbywa się w Zegrzu.

Szkolenie odbywa się na Jeziorze Zegrzyńskim.

Na szkolenie zalecamy zabrać:
– ubranie przeciwdeszczowe (kurtka i spodnie)
– ubranie na zmianę
– ciepłą bluzę lub sweter
– buty na zmianę
– czapkę z daszkiem
– ciepłą czapkę
– krem z filtrem
– okulary przeciwsłoneczne

W sytuacji, w której dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny potrzebna jest podpisana zgoda. Wzór można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki Pliki do pobrania (link tutaj) lub napisać samodzielnie.

18 1090 1870 0000 0001 1579 5868

Dojazd we własnym zakresie, możliwy również koleją SKM nr S4 do stacji Zegrze Południowe.

TERMINY I DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC

Termin Cena Status Rezerwacja
25-26.05
31.05
1-2.06
8-9.06
15-15.06
2024
1.695 zł DOSTĘPNY

16-19.07
22-25.07
2024
1.695 zł DOSTĘPNY

Warunkiem rezerwacji miejsca na kurs żeglarza jachtowego na Zalewie Zegrzyńskim jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł, oraz dopłata pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o wpłatę na numer konta: 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868, tytuł przelewu: imię i nazwisko – szkolenie praktyczne na żeglarza.

Jeśli masz pytania, zadzwoń 606 780 197, 725 010 028 lub wyślij email: rezerwacje@forsail.pl


Informacje o nowościach w naszej ofercie i promocjach